Ako ay isang lingkod bayan.
Katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan
At makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan.

Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman.
Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan.
Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas
At alituntunin nang walang kinikilingan.

Isaalang-alang ko ang interes ng nakakarami bago ang pansarili kong kapakanan.
Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan.
Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan.

Hindi ako magiging bahagi, at isisiwalat ko ang anumang katiwaliang maka-aabot sa
aking kaalaman.
Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali.
Sa lahat ng panahon, sisikapin kong makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan.

Ang lahat ng ito para sa ating Dakilang Lumikha, at sa ating bayan.
Kasihan nawa ako ng Maykapal.